Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище регіону
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту

Кількість відвідувачів


Про Головне управління

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Наказ Головного управління

                                                                              статистики у Сумській області

                                                              09.03.2017 № 18-В

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань роботи із службовою інформацією

Головного управління статистики у Сумській області

 

І. Загальні положення

 

 1. Комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики у Сумській області (далі – Комісія) утворюється відповідно до Типової інструкції про порядок обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.
 2. Комісія є постійним діючим органом Головного управління статистики у Сумській області.
 3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, Держстату, Головного управління статистики та іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням.
 4. До складу Комісії, який затверджує начальник Головного управління статистики, включаються працівники структурних підрозділів, в яких створюється службова інформація, а також працівник режимно-секретного органу, відповідального за мобілізаційну підготовку, працівник технічного захисту інформації, структурного підрозділу з документального забезпечення, підрозділу з питань запиту на інформацію або працівники, відповідальні за виконання відповідних функцій у Головному управлінні статистики.
 5. Комісія складається з голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря та членів Комісії.

 

II. Організація роботи Комісії

 

 1. Засідання Комісії проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини складу членів комісії.
 2. Секретар Комісії за рішенням голови Комісії забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів Головного управління статистики та окремих осіб рішення Комісії, здійснює облік і складає звітність щодо проведеної роботи, веде документацію Комісії та забезпечує її збереженість.
 3. Рішення Комісії приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.
 4. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують голова Комісії (у разі його відсутності – заступник) і секретар Комісії та який набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання Комісії начальником Головного управління статистики.

 

ІІІ. Завдання Комісії

 

Завданнями Комісії є:

 1. На підставі пропозицій структурних підрозділів Головного управління статистики та з урахуванням вимог законодавства переліку відомостей, що становлять службову інформацію (далі – перелік відомостей), складати і подавати його на погодження до Державної служби статистики України.
 2. Перегляд документів з грифом "Для службового користування" з метою його підтвердження або скасування.
 3. Розгляд документів із грифом "Для службового користування" на предмет установлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може бути використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію.
 4. Розслідування на підставі рішення начальника Головного управління статистики фактів втрати документів із грифом "Для службового користування" та розголошення службової інформації.
 5. Розгляд питання щодо присвоєння грифа "Для службового користування" документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена переліком відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ.
 6. Оцінка відомостей, документів та інших матеріальних носіїв інформації, яким надано гриф "Для службового користування" та з якими планується ознайомити іноземців або які будуть їм надані.
 7. Перегляд термінів зберігання документів та жукналів обліку.

 

IV. Права Комісії

 

Для виконання покладених на Комісію завдань їй надається право:

 1. Вимагати від структурних підрозділів Головного управління статистики розшуку відсутніх документів із грифом "Для службового користування" та письмових пояснень у випадку втрати цих документів.
 2. Заслуховувати на засіданнях Комісії керівників та відповідальних осіб  структурних підрозділів Головного управління статистики про причини втрати документів із грифом "Для службового користування".
 3. Надавати начальнику Головного управління статистики пропозиції щодо вдосконалення обліку, зберігання, використання, знищення та охорони службової інформації.
 4. Запрошувати на засідання Комісії як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів Головного управління статистики, а в разі необхідності, працівників Державного архіву Сумської області.
 5. Інформувати начальника Головного управління статистики з питань, що належать до компетенції Комісії.

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2022

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.