Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Публікації
Статистична інформація
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Всеукраїнський перепис населення
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук за кодом ЄДРПОУ
Пошук по сайтуКількість відвідувачів


Про Головне управління

Регламент Головного управління статистики у Сумській областіЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління

статистики у Сумській області
05.05.2015 № 43-В

 

зі змінами
Наказ Головного управління

статистики у Сумській області

15.02.2017 12-В

  

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА РОБОТИ
(РЕГЛАМЕНТ)

Головного управління статистики у Сумській області

 

І. Загальні положення

1.1.  Організація і порядок діяльності Головного управління статистики у Сумській області (далі – Головне управління) визначається Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наказами Державної служби статистики України (далі – Держстат), іншими нормативно-правовими актами та цими Загальними правилами роботи (надалі по тексту – Регламентом).

1.2.  Регламент визначає загальні питання щодо процедури планування, організації діяльності, проведення нарад, ведення кадрової роботи, діловодства, порядку розгляду звернень громадян, забезпечення доступу до публічної інформації та інші питання внутрішньої діяльності Управління.

Діяльність Головного управління з окремих питань регламентується спеціальними розпорядчими актами (наказами, положеннями, тощо).

1.3.  Основні завдання Головного управління визначені у Положенні про Головне управління статистики у Сумській області, яке затверджене наказом Держстату.

1.4.  Головне управління у межах своїх повноважень та на виконання наказів Держстату, інших актів законодавства видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування спільні акти.

1.5.  Головне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними і фізичними особами.

1.6.  Діяльність Головного управління є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про нього на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв’ю, виступів працівників Головного управління.

1.7.  Щорічно Головним управлінням оприлюднюється звіт про діяльність, який розміщується на його офіційному веб-сайті.

Інформація про діяльність Головного управління надається громадянам, представникам засобів масової інформації відповідно до закону.

 

II. Організація роботи Головного управління статистики


1. Планування роботи

2.1.1.  Планування роботи здійснюється з метою створення умов для послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів Головного управління (далі – структурні підрозділи) та спрямування їх на ефективне виконання завдань і реалізацію покладених функцій.

2.1.2.  У Головному управлінні щороку складається комплексна програма Головного управління (далі – Програма), яка містить заходи з організації державних статистичних спостережень, комплексних статистичних продуктів та інших видів статистичної діяльності за процесами статистичного виробництва, з визначенням строків виконання робіт, відповідальних виконавців, тощо.

2.1.3.  Основою для планування діяльності Головного управління є план державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена Головою Держстату, план роботи з кадрами в органах державної статистики, затверджений Головою Держстату, плани роботи місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

2.1.4.  Підготовка Програми на кожний наступний календарний рік регламентується наказом Держстату, яким затверджується проект структури комплексної програми, вимоги щодо її формування, макети витягів з комплексної програми для розміщення на веб-сайті Головного управління та встановлюються строки її затвердження на територіальному рівні.

2.1.5.  Проект Програми формується на підставі розроблених Держстатом макетів з урахуванням пропозицій начальника Головного управління, Першого заступника, заступника начальника Головного управління, керівників структурних підрозділів, погодженим з начальником, Першим заступником та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2.1.6. Пропозиції до Програми подаються начальником Головного управління, Першим заступником, заступником начальника Головного управління, керівниками структурних підрозділів і подаються до структурного підрозділу з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності, який їх опрацьовує та складає проект Програми на відповідний рік.

2.1.7. Складений проект Програми та її структури виноситься на розгляд колегії Головного управління, та після її схвалення, затверджується та вводиться в дію наказом Головного управління.

2.1.8. Структурним підрозділом з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності формуються витяги з Програми для розміщення на веб-сайті Головного управління.

Витяги з Програми розміщуються на офіційному веб-сайті Головного управління.

2.1.9. Моніторинг виконання Програми здійснюється структурним підрозділом з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності, поточних планів роботи – керівниками структурних підрозділів.

2.1.10. На підставі Програми структурні підрозділи складають поточні плани роботи, які затверджуються начальником Головного управління, Першим заступником та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2.1.11. Інформація про виконання поточних планів роботи структурних підрозділів готується керівниками цих підрозділів і подається структурному підрозділу з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності.

Інформація про виконання поточних планів роботи структурних підрозділів щокварталу розглядається на засіданнях колегії Головного управління.

2.1.12. Зміни до Програми та поточних планів структурних підрозділів вносяться на затвердження начальнику Головного управління, Першому заступнику та заступнику начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Зміни до Програми та її структури виноситься на розгляд колегії Головного управління, та після її схвалення вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

2.1.13. Після закінчення звітного року структурним підрозділом з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності за участю інших структурних підрозділів готується звіт про виконання Програми, який подається на розгляд колегії Головного управління та затверджується рішенням колегії Головного управління.

2.1.14. Звіт про виконання Програми розміщується на веб-сайті Головного управління.

 

2. Моніторинг результатів роботи структурних підрозділів Головного управління статистики – управлінь (відділів, секторів)

2.2.1. Протягом року структурним підрозділом з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності здійснюється поточний моніторинг результатів роботи структурних підрозділів.

2.2.2. Порядок здійснення моніторингу (Регламент) затверджується наказом Головного управління.

2.2.3. Моніторинг результатів роботи структурних підрозділів здійснюється на підставі звітів цих підрозділів.

2.2.4. Результати моніторингу розглядаються на засіданні колегії Головного управління згідно з планом роботи колегії.

 

3. Визначення повноважень керівництва та інших працівників Головного управління статистики

2.3.1. Повноваження начальника Головного управління визначаються Положенням про Головне управління статистики у Сумській області.

2.3.2. Розподіл функціональних повноважень між начальником Головного управління, Першим заступником і заступником начальника Головного управління затверджується наказом Головного управління, в якому визначаються:

1)  перелік функціональних повноважень, закріплених за Першим заступником і заступником начальника Головного управління, що випливають із покладених на Головне управління завдань і функцій;

2)  перелік структурних підрозділів, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником Головного управління, Першим заступником і заступником начальника Головного управління;

3)  порядок виконання функціональних повноважень Першого заступника та заступника начальника Головного управління у разі відсутності одного з них.

2.3.3. Положення про структурні підрозділи, а також про підрозділи у їх складі розробляються керівниками цих підрозділів, погоджуються з Першим заступником або заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень, посадовою особою, що здійснює функції юридичної служби, з питань запобігання та виявлення корупції і затверджуються наказом Головного управління.

2.3.4. Посадові обов’язки керівників структурних підрозділів, а також підрозділів у їх складі визначаються в положеннях про ці підрозділи.

2.3.5. Обов’язки інших працівників структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що розробляються згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого в установленому законодавством порядку центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби, та затверджуються начальником Головного управління.

 

4. Дорадчі та інші допоміжні органи

2.4.1. Головне управління для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює дорадчі та інші допоміжні органи.

2.4.2. Кількісний і персональний склад дорадчих та інших допоміжних органів, положення про їх діяльність затверджуються наказами Головного управління.

2.4.3. Колегія Головного управління є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики у галузі статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань.

2.4.4. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наказами Держстату, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

2.4.5. Рішення колегії затверджуються наказами Головного управління.

2.4.6. Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

2.4.7. Експертна комісія Головного управління є постійно діючим органом, який утворено з метою:

1)  організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності Головного управління та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірній комісії Державного архіву Сумської області;

2)  здійснення контролю за дотриманням установлених вимог щодо розробки номенклатури справ, формування справ, упорядкування та оформлення документів;

3)  розгляду та схвалення результатів анкетних опитувань респондентів щодо удосконалення чинних форм державної статистичної звітності та спеціально організованих статистичних спостережень, інструкцій щодо їх заповнення, а також первинної облікової документації, необхідної для їх проведення;

4)  розгляду та свалення результатів анкетних опитувань користувачів статистичної інформації щодо задоволення їх потреб;

5)  розгляду та схвалення доповідей для засобів масової інформації з метою дотримання конфіденційності статистичної інформації, не передбаченої для відкритої публікації.

2.4.8. Комітет з конкурсних торгів Головного управління є органом, який утворено для організації робіт щодо проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету.

2.4.9. Головним управлінням можуть бути утворені інші дорадчі та допоміжні органи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 


5. Управління персоналом та проходження державної служби


2.5.1. Вступ на державну службу в Головному управлінні здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.

2.5.2. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, - з дня призначення на посаду.

2.5.3. Прийняття працівників на роботу на посади, що не віднесені до категорії посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

2.5.4. Результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні.

2.5.5. Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

2.5.6. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться протягом проходження служби, а підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки.

Необхідність професійного навчання державного службовця визначається його безпосереднім керівником та сектором управління персоналом Головного управління за результатами оцінювання службової діяльності.

2.5.7. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.

2.5.8. Державний службовець за результатами оцінювання службової діяльності разом із сектором управління персоналом складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності, яку погоджує його безпосередній керівник та затверджує керівник самостійного структурного підрозділу, в якому він працює.

2.5.9. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу Головного управління здійснюється згідно з річним планом навчання працівників Головного управління, затвердженим начальником Головного управління, з урахуванням річного плану навчання працівників органів державної статистики, затвердженого Головою Держстату.

2.5.10. Тривалість робочого часу, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, заходи заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за порушення трудової дисципліни визначаються відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей передбачених Законом України «Про державну службу», Правилами внутрішнього службового розпорядку державних службовців та трудового розпорядку працівників Головного управління статистики у Сумській області, колективним договором Головного управління.

2.5.11. Для забезпечення оперативного вирішення завдань, пов’язаних із діяльністю Головного управління, у святкові та вихідні дні в разі потреби встановлюється чергування Першого заступника та заступника начальника Головного управління, керівників структурних підрозділів згідно з графіком, що затверджується наказом Головного управління.

2.5.12. Питання пов’язані з перебуванням працівників у службових відрядженнях, а також перебуванням у робочий час за межами приміщень Головного управління регламентуються Порядком оформлення службових відряджень у межах України працівників Головного управління, затвердженого наказом Головного управління та Правилами внутрішнього службового розпорядку державних службовців та трудового розпорядку працівників Головного управління статистики у Сумській області.

2.5.13. Керівники структурних підрозділів повідомляють про свою відсутність у робочий час, у зв’язку зі службовою необхідністю, начальника Головного управління, першого заступника або заступника начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень. Керівники структурних підрозділів фіксують свою відсутність у журналі реєстрації місцевих відряджень.

 

IІІ. Організація роботи з документами та контролю виконання


3.1. Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у Головному управлінні, затвердженої наказом Головного управління та розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 (далі – Типова інструкція з діловодства) та Типової інструкції з діловодства в територіальних органах державної статистики, затвердженої наказом Держстату.

3.2. Порядок організації роботи з документами, які містять службову інформацію, визначається Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736.

3.3. Наказом Головного управління у структурних підрозділах визначаються відповідальні особи за діловодство та ведення архівних справ.

3.4. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

3.5. Обов’язковому контролю підлягають завдання, визначені актами законодавства, наказами Держстату та дорученнями Голови, Першого заступника та заступників Голови Держстату, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, звернення громадян, власні рішення.

3.6. Узагальнена інформація про результати виконання взятих на контроль документів готується структурним підрозділом з питань документального забезпечення та контролю виконання та розглядається на апаратній нараді Головного управління.

3.7. Контроль за виконанням документів у структурних підрозділах здійснюється керівниками цих підрозділів.

3.8. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.


 

ІV. Проведення нарад


1. Загальний порядок

4.1.1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі Головного управління, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів, а в разі необхідності – інших зацікавлених осіб.

4.1.2. Наради проводяться начальником, Першим заступником та заступником начальника Головного управління, а також керівниками структурних підрозділів Головного управління. У структурних підрозділах – наради проводяться начальниками та заступниками начальників структурних підрозділів.

4.1.3. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснюється структурним підрозділом з питань документального забезпечення та контролю виконання.

4.1.4. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв’язку вирішується начальником Головного управління за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

 

2. Апаратні наради

4.2.1. Апаратні наради проводяться за рішенням начальника Головного управління або в разі його відсутності – Першого заступника чи заступника начальника Головного управління.

4.2.2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій начальника Головного управління, Першого заступника, заступника начальника Головного управління, керівників структурних підрозділів Головного управління.

4.2.3. Організацію проведення апаратної наради здійснює начальник Головного управління, Перший заступник, заступник начальника Головного управління та за необхідності структурний підрозділ, до компетенції якого належить питання, що розглядатиметься.

4.2.4. Рішення, прийняті на апаратній нараді, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюється протоколом, що підписується головуючим та секретарем, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

 

3. Оперативні наради

4.3.1. З метою розгляду питань, які потребують оперативного вирішення начальник Головного управління, Перший заступник чи заступник начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.

4.3.2. З окремих питань основної діяльності Головного управління оперативні наради проводяться керівниками структурних підрозділів.

4.3.3. За необхідності, рішення, прийняті на оперативній нараді, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюється протоколом, який підписується головуючим та секретарем наради.

4.3.4. Організацію проведення оперативної наради здійснює структурний підрозділ Головного управління, до компетенції якого належить питання, що розглядатиметься.

 

V. Взаємодія Головного управління з іншими місцевими органами державної влади
та органами місцевого самоврядування

5.1. Під час здійснення своїх повноважень Головне управління взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, зокрема, забезпечує:

 1)  постійну та ефективну співпрацю з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, координацію їхніх дій у питаннях, пов’язаних із організацією державної статистичної діяльності;

 2)  проведення державних статистичних спостережень та поширення отриманих результатів серед користувачів;

 3)  взаємодію інформаційної системи територіальних органів державної статистики з інформаційними системами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування шляхом взаємного обміну інформацією відповідно до заходів, передбачених Програмою, спільних нормативно-правових актів учасників взаємообміну інформацією, а також укладених угод;

 4)  проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1659;

5)   здійснення відповідно до чинного законодавства інших заходів, пов’язаних із виконанням завдань, покладених на Головне управління.

 

VI. Взаємодія Головного управління статистики із засобами масової інформації та користувачами

6.1. З метою організації ефективної взаємодії Головного управління із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації Головне управління забезпечує:

1)  організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики;

2)  проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю та користувачами статистичної інформації;

3)  вивчати потреби користувачів у статистичній інформації;

4)  забезпечувати рівний доступ користувачів до статистичної інформації та методології її складання;

5)  забезпечувати відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;

6)  інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про діяльність Головного управління шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління, проведення прес-конференцій, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність;

7)  надавати роз’яснення щодо використання або тлумачення статистичної інформації та методології.

 

VII. Організація роботи зі зверненнями громадян.


Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

7.1. Особистий прийом громадян і розгляд їхніх письмових звернень у Головному управлінні здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та інших актів законодавства.

7.2. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією, затвердженою наказом Головного управління і покладається на структурний підрозділ з питань документального забезпечення та контролю виконання Головного управління, а також на інших спеціально призначених посадових осіб.

7.3. Особистий прийом громадян у Головному управлінні проводиться начальником Головного управління, Першим заступником та заступником начальника Головного управління, в управліннях (відділі) статистики у районах – керівниками цих підрозділів відповідно до порядку та графіку прийому громадян, затверджених наказом Головного управління.

7.4. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України «Про статус народного депутата України».

7.5. Діловодство за депутатськими запитами і зверненнями у Головному управлінні ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією, затвердженою наказом Головного управління і покладається на структурний підрозділ з питань документального забезпечення та контролю виконання Головного управління, а також на інших спеціально призначених посадових осіб.

 

VIІІ. Організація роботи із запитами на публічну інформацію


8.1. Порядок здійснення та забезпечення права на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Головного управління, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", інших нормативно-правових актів у цій сфері, Положення про структурний підрозділ,  що забезпечує доступ до публічної інформації, та цього Регламенту.

8.2. Відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації у Головному управлінні несе структурний підрозділ з питань поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю.

В управліннях (відділі) статистики у районах відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації покладається на керівників цих підрозділів.

 

ІX. Взаємодія Головного управління з респондентами


9.1. З метою організації ефективної роботи з респондентами Головне управління:

1)  забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

2)  отримує в порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

3)  застосовує під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв’язку, а також безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;

4)  забезпечує конфіденційність первинних даних згідно з чинним законодавством, що отримані від респондентів під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;

5)  вивчає стан первинного обліку та статистичної звітності, перевіряє достовірність первинних і статистичних даних, поданих респондентами відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держстату, та вимагає від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних;

6)  вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;

7)  встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, в тому числі на платній основі.

 


При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2017

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.