Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище регіону
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Статистична звітність
Оголошення
Пошук по сайту

Кількість відвідувачів


Про Головне управління

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                       Наказ Головного управління

                                                                                                       статистики у Сумській області

                                                                                                       19.05.2017 № 34-В        

 

 Регламент Головного управління статистики у Сумській області


I. Загальні положення


1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Сумській області (далі – Головне управління), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

 

Головне управління є територіальним органом Державної служби статистики України (далі - Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.

 

2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами та іншими нормативно-правовими актами Держстату, цим Регламентом.

 

3. Основні завдання Головного управління визначені в Положенні про Головне управління статистики у Сумській області, затвердженому наказом Держстату від 30.09.2015 № 245 (зі змінами).

 

4. Головне управління у межах повноважень, передбачених законом, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та Держстату, інших актів законодавства видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та здійснює контроль за їх виконанням.

 

5. Головне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними і фізичними особами.

 

6. Діяльність Головного управління є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про нього на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв’ю, виступів працівників Головного управління.

 

 

II. Організація роботи Головного управління


1. Планування роботи

 

1. Планування роботи здійснюється з метою створення умов для послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів Головного управління (далі – структурні підрозділи) та спрямування їх на ефективне виконання завдань і реалізацію покладених функцій.

 

2. Для забезпечення держави та суспільства статистичною інформацією у Головному управлінні щороку складається комплексна програма Головного управління (далі – Програма), яка містить заходи з організації державних статистичних спостережень, комплексних статистичних продуктів та інших видів статистичної діяльності за процесами статистичного виробництва, з визначенням строків виконання робіт, відповідальних виконавців, тощо.

 

3. Основою для планування діяльності Головного управління є план державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена Головою Держстату, план роботи з кадрами в органах державної статистики, затверджений Головою Держстату, плани роботи місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

 

4. З метою забезпечення послідовної та узгодженої діяльності з формування та реалізації державної політики у сфері статистики Головне управління подає до Держстату пропозиції до технологічної програми державних статистичних спостережень щодо пріоритетних напрямів роботи на плановий рік.

 

5. Головне управління:

 

1) забезпечує виконання довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень у частині своїх повноважень;

2) забезпечує виконання всіх робіт, пов’язаних з підготовкою переписів населення та сільськогосподарських переписів, забезпечує проведення таких переписів, оброблення, узагальнення, поширення і використання їх результатів у частині своїх повноважень.

 

6. Підготовка Програми на кожний наступний календарний рік регламентується наказом Держстату, яким затверджується проект структури комплексної програми, вимоги щодо її формування, макети витягів з комплексної програми для розміщення на веб-сайті Головного управління та встановлюються строки її затвердження на територіальному рівні.

 

7. Проект Програми формується підрозділом з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності на підставі розроблених Держстатом макетів з урахуванням пропозицій начальника Головного управління, першого заступника, заступника начальника Головного управління, керівників структурних підрозділів, погоджених з начальником, першим заступником та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

8. Складений проект Програми та її структури виноситься на розгляд колегії Головного управління, та після її схвалення, затверджується та вводиться в дію наказом Головного управління.

 

9. Структурним підрозділом з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності формуються витяги з Програми для розміщення на веб-сайті Головного управління.

 

10. Моніторинг виконання Програми здійснюється структурним підрозділом з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності, поточних планів роботи – керівниками структурних підрозділів.

 

11. На підставі Програми структурні підрозділи складають поточні плани роботи, які затверджуються начальником Головного управління, першим заступником та заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

12. Інформація про виконання поточних планів роботи структурних підрозділів готується керівниками цих підрозділів і подається структурному підрозділу з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності.

 

Інформація про виконання поточних планів роботи структурних підрозділів щокварталу розглядається на засіданнях колегії Головного управління.

 

13. Зміни до Програми, її структури та поточних планів структурних підрозділів погоджуються з начальником Головного управління, Першим заступником та заступником начальника Головного управління відповідно
до розподілу функціональних повноважень та схвалюються на колегії Головного управління.

 

14. Після закінчення звітного року структурним підрозділом з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності за участю інших структурних підрозділів готується звіт про виконання Програми, який подається на розгляд колегії Головного управління та затверджується рішенням колегії Головного управління.

 

15. Звіт про виконання Програми розміщується на веб-сайті Головного управління.

 

16.  Протягом року структурним підрозділом з питань планування, координації та моніторингу статистичної діяльності здійснюється поточний моніторинг результатів роботи структурних підрозділів.

 

17.  Моніторинг результатів роботи структурних підрозділів здійснюється на підставі інформації про виконання Комплексної програми Головного управління цими підрозділами.

 

18.  Результати моніторингу розглядаються на засіданні колегії Головного управління згідно з планом роботи колегії.

 

2. Визначення повноважень керівництва та інших

працівників Головного управління

 

1. Повноваження начальника Головного управління визначаються Положенням про Головне управління статистики у Сумській області.

 

2. Розподіл функціональних повноважень між начальником Головного управління, першим заступником і заступником начальника Головного управління затверджується наказом Головного управління, в якому визначаються:

 

1) перелік структурних підрозділів, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником Головного управління, першим заступником і заступником начальника Головного управління

2) перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступником начальника Головного управління, що випливають із покладених на Головне управління завдань і функцій;

3) порядок виконання функціональних повноважень першого заступника та заступника начальника Головного управління у разі відсутності одного з них.

 

3. Положення про структурні підрозділи, а також про підрозділи у їх складі розробляються керівниками цих підрозділів, погоджуються з першим заступником або заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень, посадовою особою, що здійснює функції юридичної служби, з питань запобігання та виявлення корупції і затверджуються наказом Головного управління.

 

4. Посадові обов’язки керівників структурних підрозділів, а також підрозділів у їх складі, визначаються в положеннях про ці підрозділи.

 

5. Обов’язки працівників структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що розробляються з урахуванням вимог, визначених законодавством про державну службу та затверджуються начальником Головного управління.

 

3. Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші

допоміжні органи


1. Головне управління для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

 

колегія Головного управління є дорадчим органом, утвореним для вирішення питань, що належать до його компетенції, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики у галузі статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань. Рішення колегії затверджуються наказами Головного управління;

 

комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики у Сумській області є постійно діючим органом Держстату, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»;

 

експертна комісія Головного управління статистики у Сумській області є постійно діючим органом Головного управління, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Головного управління, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Сумської області;

 

тендерний комітет Головного управління є органом, який утворено для організації та проведення процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»;

 

конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» Головного управління статистики у Сумській області, призначення на які здійснюється начальником Головного управління, є постійно діючим органом Головного управління, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, згідно із Законом України «Про державну службу»;

 

дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» у Головному управлінні статистики у Сумській області, є постійно діючим органом Головного управління, який утворено для здійснення дисциплінарних проваджень з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених державними службовцями дисциплінарних проступків;

 

комісія з оцінки корупційних ризиків у Головному управлінні статистики у Сумській області є постійним консультативно-дорадчим органом, який утворено для проведення оцінки корупційних ризиків у Головному управлінні.

 

2.  Утворення чи ліквідація постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, Положення про їх діяльність, їх кількісний та персональний склад затверджуються начальником Головного управління.


4. Управління персоналом та проходження державної служби

 

1. Організацію роботи з управління персоналом у Головному управлінні здійснює сектор управління персоналом відповідно до положення про нього.

 

2. Сектор управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

3. Сектор управління персоналом у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами законодавства України, цим Регламентом і наказами Держстату, відповідними рекомендаціями інших центральних органів виконавчої влади.

 

4. Прийняття осіб на роботу до Головного управління та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» та Кодексу законів про працю України.

 

5. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, згідно Закону України «Про державну службу», з урахуванням результатів спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та результатів перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».

 

6. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

 

7. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, − з дня призначення на посаду.

 

8. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби начальником Головного управління може встановлюватись випробування строком до шести місяців.

 

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.

 

9. Присвоєння рангів державним службовцям Головного управління здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу» та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.

 

10. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».

 

11. З метою дотримання моральних норм професійної поведінки, формування довіри до них громадськості державні службовці Головного управління дотримуються вимог, визначених Етичним кодексом працівників працівників органів державної статистики, затвердженого наказом Держстату від 18.06.2013 № 183.

 

12. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

 

Оцінювання здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 

13. Для державних службовців Головного управління створюються умови з підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

 

Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.

 

З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців відповідно до законодавства про державну службу.

 

14. Тривалість робочого часу працівників Головного управління, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування у Головному управлінні у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень та доручень зі службових питань) порядок прийняття та передачі працівником справ і майна при звільненні визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку державних службовців та трудового розпорядку працівників Головного управління статистики у Сумській області, затвердженими конференцією трудового колективу Головного управління від 29.11.2016 № 1.

 

15. За високі досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:

 

оголошення подяки Головного управління;

відзначення грамотою Головного управління;

відзначення почесною грамотою Головного управління;

дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця.

 

Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальнику Головного управління перший заступник і  заступник начальника Головного управління, керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління за погодженням з першим заступником і заступником начальника Головного управління  відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Також у разі необхідності, подання про нагородження відомчими відзнаками подається начальником Головного управління до Держстату, до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 

16. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.

 

Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України «Про державну службу».

 

Працівники Головного управління, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

 

IІІ. Організація роботи з документами та контролю виконання

 

1. Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у Головному управлінні, затвердженої наказом Головного управління та розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 (далі – Типова інструкція з діловодства) та Типової інструкції з діловодства в територіальних органах державної статистики, затвердженої наказом Держстату.

 

2. Інструкція з діловодства у Головному управлінні встановлює загальні положення щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами у Головному управлінні незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, уключаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

 

3. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в діловодстві Головного управління, здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

 

4. Відповідальність за організацію діловодства у Головному управлінні несе заступник начальника Головного управління.

 

5. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що готуються у межах своїх повноважень на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України, постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету  Міністрів України, дорученнях Прем’єр-міністра України, актах Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, наказах Держстату, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, погодження проектів наказів відповідають перший заступник і заступник начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

6. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних та відокремлених підрозділах Головного управління відповідають їх керівники.

 

7. Організація діловодства у Головному управлінні покладається на відділ документального забезпечення та контролю виконання управління адміністративно-господарського забезпечення.

 

8. До основних видів роботи з документами належать:

 

1) реєстрація вхідної кореспонденції;

2) робота з документами у структурних та відокремлених підрозділах;

3) підготовка документів для доповіді керівництву;

4) підготовка та узгодження проектів наказів організаційно-розпорядчого характеру;

5) підготовка та оформлення документів до засідань колегії;

6) оформлення копій та додатків до документів;

7) реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

8) організація та здійснення контролю за виконанням документів;

9) складення номенклатури та формування справ;

10) підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією.

 

9. Організація документообігу в разі застосування автоматизації діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного й автоматизованого способів опрацювання з можливостями засобів автоматизації.

 

10. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких установлено завдання, а також виконання яких підлягає обов’язковому контролю, за переліком документів, затвердженим начальником Головного управління.

 

11. Обов’язковому контролю підлягають завдання, визначені актами законодавства, наказами Держстату та дорученнями Голови, Першого заступника та заступників Голови Держстату, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, звернення громадян, запити на публічну інформацію, власні рішення.

 

12. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в пункті 11 цього розділу, здійснюють начальник, перший заступник і заступник начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

13. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на посадову особу відділу документального забезпечення та контролю виконання управління адміністративно-господарського забезпечення.

 

14. У структурних та відокремлених підрозділах Головного управління  безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за діловодство та ведення архівних справ.

 

15. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця посадовою особою відділу документального забезпечення та контролю виконання управління адміністративно-господарського забезпечення, яка відповідає за контроль, і подається керівництву Головного управління у вигляді зведень про виконання документів.

 

16. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю», Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.


ІV. Порядок проведення нарад


1. Загальні положення


1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі Головного управління, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів, а в разі необхідності – інших зацікавлених осіб.

 

2. Наради проводяться начальником, першим заступником та заступником начальника Головного управління, а також керівниками структурних підрозділів Головного управління. У структурних підрозділах – наради проводяться начальниками та заступниками начальників структурних підрозділів.

 

3. На наради можуть бути запрошені залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

 

4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснюється відділом документального забезпечення та контролю виконання управління адміністративно-господарського забезпечення.

 

5. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв’язку вирішується начальником Головного управління за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

 

6. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) структурним підрозділом Головного управління з питань поширення інформації та комунікацій на основі матеріалів структурних та відокремлених підрозділів Головного управління.

 

2. Апаратні наради

 

1. Апаратні наради проводяться за рішенням начальника Головного управління або в разі його відсутності – першого заступника чи заступника начальника Головного управління.

 

2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій начальника Головного управління, першого заступника, заступника начальника Головного управління, керівників структурних підрозділів Головного управління.

 

3. Рішення, прийняті на апаратній нараді, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюється протоколом, що підписується головуючим та секретарем, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

 

4. Організацію проведення апаратної наради здійснює начальник Головного управління, перший заступник, заступник начальника Головного управління та за необхідності структурний підрозділ, до компетенції якого належить питання, що розглядатиметься.

 

3. Оперативні наради

 

1. З метою розгляду питань, які потребують оперативного вирішення начальник Головного управління, перший заступник чи заступник начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.

 

2. З окремих питань основної діяльності Головного управління оперативні наради проводяться керівниками структурних та відокремлених підрозділів.

 

3. За необхідності, рішення, прийняті на оперативній нараді, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюється протоколом, який підписується головуючим та секретарем наради.

 

4. Організацію проведення оперативної наради здійснює структурний підрозділ Головного управління, до компетенції якого належить питання, що розглядатиметься.

 

4. Семінари (семінар-наради), відеоконференції

 

1. З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління проводяться семінари, семінар-наради, відеоконференції (далі − семінари), у тому числі за потреби виїзні.

 

2. Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, необхідних матеріалів переліку запрошених посадових осіб та відповідного розпорядчого документа або доручення керівництва Головного управління) покладається на структурний підрозділ Головного управління, який ініціював його проведення, або обов’язок  організації якого визначено положенням про відповідний структурний підрозділ.

 

3. У разі участі керівництва Головного управління в семінарі відповідний пакет документів подається керівництву Головного управління відповідальним структурним підрозділом Головного управління за три робочі дні до дня проведення.

 

4. Ведення протоколу забезпечується відповідальним структурним підрозділом Головного управління.


V. Взаємодія Головного управління з іншими державними органами

та органами місцевого самоврядування


1. Під час здійснення своїх повноважень Головне управління взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками,  підприємствами, установами організаціями та зокрема, забезпечує:

 

1) постійну та ефективну співпрацю з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, координацію їхніх дій у питаннях, пов’язаних із організацією державної статистичної діяльності;

2) поширення отриманих результатів державних статистичних спостережень серед користувачів та громадськості;

3) взаємодію інформаційної системи територіальних органів державної статистики з інформаційними системами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування шляхом взаємного обміну інформацією відповідно до заходів, передбачених Програмою, спільних нормативно-правових актів учасників взаємообміну інформацією, а також укладених угод;

4) проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1659;

5) здійснення відповідно до чинного законодавства інших заходів, пов’язаних із виконанням завдань, покладених на Головне управління.

 

2. Головне управління розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, громадських спілок,  підприємств, установ, організацій та після їх опрацювання надає відповіді у строки визначені законодавством.

 

3. Головне управління керується політикою Держстату у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 04 грудня 2012 року № 504, яка полягає в дотриманні вимог, визначених законодавством, стосовно організації та проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах через збирання форм державних статистичних спостережень і залучення для використання у статистичних цілях інформації, отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, які здійснюють  діяльність, пов’язану із збиранням і використанням адміністративних даних.

 

VI. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю


1. Взаємодія між Головним управлінням, засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління, проведення прес-конференцій, прямих телефонних ліній, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність.

 

2. З метою організації ефективної взаємодії Головного управління із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації Головне управління забезпечує:

 

1)  проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю та користувачами статистичної інформації;

2)  вивчати потреби користувачів у статистичній інформації;

3)  забезпечувати рівний доступ користувачів до статистичної інформації та методології її складання;

4)  забезпечувати відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;

5)  інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про діяльність Головного управління шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління, проведення прес-конференцій, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність;

6)  надавати роз’яснення щодо використання або тлумачення статистичної інформації та методології.


VII. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації.

Розгляд запитів і звернень народних депутатів України


1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» (зі змінами), Порядку особистого прийому громадян керівництвом Головного управління, інших актів законодавства.

 

2. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Головному управлінні, розробленої відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 та затверджується наказом Головного управління, і покладається на відділ документального забезпечення та контролю виконання управління адміністративно-господарського забезпечення.

 

3. Особистий прийом громадян у Головному управлінні проводиться начальником Головного управління, першим заступником та заступником начальника Головного управління, в управліннях (відділі) статистики у районах – керівниками цих підрозділів відповідно до порядку та графіку прийому громадян, затверджених наказом Головного управління.

 

4. У Головному управлінні діє пряма телефонна «гаряча лінія».

 

5. Участь у роботі прямої телефонної «гарячої лінії» Головного управління беруть начальник Головного управління, перший заступник і заступник начальника Головного управління згідно з графіком, який складає сектор управління персоналом та затверджує начальник Головного управління.

 

6. Графік прямої телефонної «гарячої лінії» Головного управління оприлюднюється на офіційному веб-сайті Головного управління.

 

7. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України «Про статус народного депутата України».

 

8. Діловодство за депутатськими запитами і зверненнями у Головному управлінні ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією, затвердженою наказом Головного управління і покладається на відділ документального забезпечення та контролю виконання управління адміністративно-господарського забезпечення.

 

9. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні Головного управління, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або Головне управління, та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

 

10. Відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації у Головному управлінні несе структурний підрозділ з питань поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю.

 

В управліннях (відділі) статистики у районах відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації покладається на керівників цих підрозділів.

 

VIII. Взаємодія Головного управління з респондентами


З метою організації ефективної роботи з респондентами Головне управління:

 

1) забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

 

2) отримує в порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

 

3) застосовує під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв’язку, а також безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;

 

4) забезпечує конфіденційність первинних даних згідно з чинним законодавством, що отримані від респондентів під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;

 

5) використовує своє право вивчати стан первинного обліку та статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних і статистичних даних, поданих респондентами відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держстату, та вимагати від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних;

 

6) вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;

 

7) встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, в тому числі на платній основі.

 

Х. Запобігання та виявлення корупції у Головному управлінні


1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», постанов Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади», від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

 

2. Головне управління у межах компетенції забезпечує здійснення Антикорупційної програми, що передбачає:

 

1) виконання завдань антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

2) оцінку корупційних ризиків у діяльності Головного управління, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;

3) заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

4) навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

5) інші спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням заходи.

 

3. У Головному управлінні виконання функцій уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції покладається на головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.

 

4. Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у Головному управлінні здійснюються:

 

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.


При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2023

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.