Про Головне управління
Доступ до публічної інформації
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище регіону
Статистична інформація
Всеукраїнський перепис населення
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Анкетні опитування
Конкурс на зайняття вакантних посад
Юним громадянам
Оголошення
Пошук по сайту

Кількість відвідувачів


Про Головне управління

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Наказ Головного управління

                                                                              статистики у Сумській області

                                                                    17 лютого 2023р. № 21

                                                              

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань роботи із службовою інформацією

 Головного управління статистики у Сумській області

 

І. Загальні положення

 

 1.  Комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики у Сумській області (далі – Комісія) утворюється відповідно до Типової інструкції про порядок обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 (зі змінами).
 2. Комісія є постійним діючим органом Головного управління статистики у Сумській області (далі – ГУС у Сумській області).
 3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, Держстату, ГУС у Сумській області та іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням.
 4. До складу Комісії, який затверджує начальник ГУС у Сумській області, включаються заступник начальника ГУС у Сумській області, працівники самостійних структурних підрозділів, в яких створюється службова інформація, а також працівники технічного захисту інформації, структурного підрозділу з документального забезпечення, підрозділу з питань запиту на інформацію або працівники, відповідальні за виконання відповідних функцій у ГУС у Сумській області.
 5. Комісія складається з голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря та членів Комісії.

 

ІІ. Організація роботи Комісії

 

 1. Засідання Комісії проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини складу членів комісії. 
 2. Секретар Комісії за рішенням голови Комісії забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома самостійних структурних підрозділів ГУС у Сумській області та окремих осіб рішення Комісії, здійснює облік і складає звітність щодо проведеної роботи, веде документацію Комісії та забезпечує її збереженість.
 3. Рішення Комісії приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.
 4. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують голова Комісії (у разі його відсутності – заступник) і секретар Комісії та який набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання Комісії начальником ГУС у Сумській області.

 

ІІІ. Завдання Комісії

 

Завданнями Комісії є:

 

 1. На підставі пропозицій самостійних структурних підрозділів ГУС у Сумській області та з урахуванням вимог законодавства переліку відомостей, що становлять службову інформацію (далі – перелік відомостей), складати і подавати його на затвердження Голові Держстату.
 2. Перегляд документів із грифом "Для службового користування" з метою його підтвердження або скасування.
 3. Розгляд документів із грифом "Для службового користування" на предмет установлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може бути використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію.
 4. Розслідування на підставі рішення начальника ГУС у Сумській області фактів втрати документів із грифом "Для службового користування" та розголошення службової інформації.
 5. Розгляд питання щодо присвоєння грифа "Для службового користування" документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена переліком відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ.
 6. Оцінка відомостей, документів та інших матеріальних носіїв інформації, яким надано гриф "Для службового користування" та з якими планується ознайомити іноземців або які будуть їм надані.

  

IV. Права Комісії

 

Для виконання покладених на Комісію завдань їй надається право:

 

 1. Вимагати від самостійних структурних підрозділів ГУС у Сумській області розшуку відсутніх документів із грифом "Для службового користування" та письмових пояснень у випадку втрати цих документів.
 2. Заслуховувати на засіданнях Комісії керівників самостійних структурних підрозділів ГУС у Сумській області про причини втрати документів із грифом "Для службового користування".
 3. Надавати начальнику ГУС у Сумській області пропозиції щодо вдосконалення обліку, зберігання, використання, знищення та охорони службової інформації.
 4. Запрошувати на засідання Комісії як консультантів та експертів фахівців самостійних структурних підрозділів ГУС у Сумській області, а в разі необхідності, працівників Державного архіву Сумської області.
 5. Інформувати начальника ГУС у Сумській області з питань, що належать до компетенції Комісії.

При використанні статистичної інформації посилання на ГУС обов'язкове
© Головне управління статистики у Сумській області, 2006-2024

Зачекайте, будь-ласка!
Інформація завантажується.